Get Adobe Flash player
รายวิชาเทคโนโลยี 1 (ว20281)

รายวิชาเทคโนโลยี 1 (ว20281)

รายวิชา วิทยาการคำนวณ รหัสวิชา ว20281  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์  1.0 หน่วยกิต  รวม 40 คาบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

โปรแกรมที่ใช้ในการเรียนการสอน

          -  Adobe Flash Professional CC 2014

ครูผู้สอน
          นายเชิดศักดิ์   ทองสิงห์

 

Date

09 พฤษภาคม 2563

Tags

บทเรียนออนไลน์