Get Adobe Flash player

ระบบการสอบออนไลน์
ระบบการสอบออนไลน์จะเปิดให้บริการ
ในช่วงเวลาสอบ
กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนเท่านั้น

ตัวอย่าง การนำระบบการสอบออนไลน์มาใช้งานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม.3