Get Adobe Flash player

วิชา เทคโนโลยี 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

                                                      ,

1. ประวัติความเป็นมาของ Microsoft Office

           ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ (Microsoft Office) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า โปรแกรมสำนักงาน เป็นโปรแกรมสร้างงาน
หลากหลาย รูปแบบทั้งเอกสาร ตารางกราฟ สไลด์โชว์
การสร้างแผ่นผับหรืองานนำเสนอและอีกมามาย สรุปง่าย ๆ
คือ เป็นชุดโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่องานเอกสารโดยเฉพาะ ชุดโปรแกรมนี้นั้นมักจะออกเวอร์ชั่นใหม่ ๆ มาพร้อม ๆ
กันกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows รุ่นต่าง ๆ ควบคู่กัน

                 
                                    ที่มา : koombo.jimdo.com                                               ที่มา :  alicentit.blogspot.com

 

2. Microsoft Office 1.0 ( ปี 1990 )

           วันนี้ถือเป็นวันก่อกำเนิดโปรแกรมออฟฟิศ โดยวันเปิดออกจำหน่ายเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 พฤษจิกายน ปี 1990
(พ.ศ. 2531) ก็คือ Office 1.0 ชุดโปรแกรมด้านงานเอกสารที่ได้มานั่นก็มีอยู่ด้วยกัน 3 อย่างหลัก ๆ ด้วยกัน ได้แก่      
          - Word 1.1    
          - Excel 2.0  
          - Power Point 2.0
                                                        
                                                                                            ที่มา :  alicentit.blogspot.com

3. Microsoft Office 2010 ( ปี 2010 )

           1. ไมโครซอฟท์ เวิร์ด (Microsoft Word) เป็นโปรแกรมที่นิยมในการประมวลผลคำมีความสามารถในการจัดรูป
แบบตัวอักษร ย่อหน้า ใส่รูปภาพ จดหมายเวียน
           2.ไมโครซอฟท์ เอ็กเซล (Microsoft Excal) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำตารางงานมีความสามารถใน
การคำนวณสูตรต่างๆ พร้อมทั้งฟังก์ชันที่ช่วยในการคำนวณทางคณิตศาสตร์อีกด้วย
           3. ไมโครซอฟท์ แอคเซส (Microsoft Access) เป็นโปรแกรมฐานข้อมูล เป็นที่นิยมสำหรับการทำงานในระดับ
สำนักงาน และ องค์กรขนาดเล็ก สามารถเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล ออกแบบฟอร์มเก็บข้อมูล 
พิมพ์รายงาน จัดทำเว็บไซต์
ในการรับ/ส่ง ข้อมูล และยังสามารถเขียนกลุ่มโปรแกรม (Module) เพื่อใช้
ในการทำงานได้
           4. ไมโครซอฟท์ พาวเวอร์พอยต์ (Microsoft PowerPoint) เป็นโปรแกรมนำเสนอผลงานสามารถนำเสนอผลงาน
ในแบบต่าง ๆ รวมถึงมีแม่แบบที่ช่วยผู้ใช้ใช้งานอย่างง่ายดาย และมีแอฟเฟ็คแบบต่าง ๆ 
ช่วยตกแต่งให้งานนำเสนอ
มีความสวยงามไมโครซอฟท์ เอาท์ลุค (Microsoft Outlook)เป็นโปรแกรมรับ/
ส่งอีเมล์มีความสามารถในการเชื่อมต่อ
เครื่องแม่ข่ายอีเมล์ต่าง ๆ 
           5. ไมโครซอฟท์ พับบลิชเชอร์ (Microsoft Publisher) เป็นโปรแกรมคล้าย ไมโครซอฟท์ เวิร์ด เช่นกัน แต่จะเน้น
ไปทางด้านการสร้างศิลป์บนสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า เช่น นามบัตร 
           6. ไมโครซอฟท์ วิซิโอ (Microsoft Visio) เป็นโปรแกรมที่ใช้ออกแบบแผนผัง แผนที่ต่าง ๆ 
           7. ไมโครซอฟท์ วันโน้ต (Microsoft Onenote) สมุดบันทึกแบบดิจิทัล

                                                
                                                                                                            ที่มา : alicentit.blogspot.com

 

 4. วีดีโอประกอบการเรียนการสอน