Get Adobe Flash player

วิชา เทคโนโลยี 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10

                                                            


1. ความหมายของโปรแกรม Microsoft Excel

             โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมหนึ่ง ที่จัดอยู่ในชุด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel
มีชื่อเสียงในด้านการคำนวณเกี่ยวกับตัวเลข และการทำบัญชี การทำงานของโปรแกรม Excel ใช้ตารางตาม
แนวนอน (rows) และแนวตั้ง (columns) เป็นหลัก ซึ่งเราเรียกโปรแกรมในลักษณะนี้ว่าเป็น Spread Sheet
มีความสามารถหลัก 3 ด้าน คือ การคำนวณ การสร้างแผนภูมิ และด้านฐานข้อมูล
                       
                                                               ที่มา : winsupersite.com

2. หลักการของโปรแกรม Microsoft Excel

             ไฟล์ของ Excel เปรียบเสมือนหนังสือ 1 เล่ม ที่ประกอบไปด้วยหน้า หลาย ๆ หน้า ไฟล์ของ Excel เรียกว่า
เป็นสมุดงาน(Workbook) และในแต่ละหน้า เรียกว่า เป็น แผ่นงาน (Worksheet) ในแต่ละแผ่นงาน จะแบ่งออกเป็น
ตาราง ซึ่งประกอบไปด้วย ช่องตาราง จำนวนมาก ซึ่งเรียกว่า เซลล์ (Cell) เซลล์คือส่วนตัดกันของแถวและคอลัมน์
ในแผ่นงานหนึ่ง ๆ ของ Excel 2010 จะมีแถวทั้งหมด 1,048,576 แถว และ จะมีคอลัมน์ทั้งหมด จำนวน 16,384 คอลัมน์
โดยเรียงชื่อตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ A จนถึง Z และ ต่อด้วย AA จนถึง AZ, BA จนถึง BZ ไปจนถึง XFD 
และในสมุดงานหนึ่ง ๆ จะมีแผ่นงานได้จำนวนมาก ขึ้นอยู่กับหน่วยความจำที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ๆ
ในแต่ละช่องตาราง หรือ Cell จะบรรจุข้อมูลต่าง ๆ เราพิมพ์ข้อมูลลงในช่องตาราง แต่ละช่อง เช่นพิมพ์ข้อความ
พิมพ์ตัวเลข เป็นต้น เมื่อเวลาจะอ้างอิงถึงข้อมูล เราก็อ้างอิงถึง ช่องตาราง โดยการระบุ คอลัมน์และแถว เช่น B4
หมายถึง ช่องตารางที่ตรงกับ คอลัมน์ B และ แถวที่ 4 ดังภาพ
                                               

3. ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel

1. แถบชื่อเรื่อง (Title bar) เป็นส่วนบนของหน้าต่างซึ่งใช้ในการแสดงชื่อของโปรแกรมและชื่อสมุดงาน
                                 

2. แถบเครื่องมือด่วน (Quick Access toolbar) เป็นแถบเครื่องมือที่รวมปุ่มคำสั่งที่ต้องใช้บ่อย ๆ
                                                                 

3. ปุ่มควบคุมหน้าต่างโปรแกรม (Control Box) ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของโปรแกรม มี 3 ปุ่ม คือปุ่มย่อหน้าต่าง
/ ปุ่มขยายหน้าต่าง /และปุ่มปิด

                                                           

4. ริบบอน (Ribbon) เป็นส่วนที่แสดงคำสั่งทั้งหมดของโปรแกรม
        

5. แถบสูตร (Formula bar) เป็นส่วนที่ใช้ในการพิมพ์ข้อมูลหรือสูตรการคำนวณที่จะป้อนเข้าสู่ Excel
หรือแสดงข้อมูลที่กำลังแก้ไข
           

6. กล่องชื่อ (Name Box) ใช้สำหรับแสดงตำแหน่งเซลล์ หรือชื่อกลุ่มเซลล์
                                                      

7. พื้นที่ทำการ (Worksheet) เป็นพื้นที่ของแผ่นงานที่เราสร้างหรือเรียกใช้ ซึ่งจะแสดงแผ่นงาน ชื่อ Sheet 1
                  

8. แถบสถานะ (Status bar) เป็นส่วนล่างสุดของหน้าต่าง ด้านซ้ายจะแสดงสถานะการทำงานของคำสั่งที่เราเรียกใช้
ด้านขวาแสดงปุ่มการเลือกมุมมอง


4. การสร้างสมุดงานใหม่โปรแกรม Microsoft Excel

1. เลือกคำสั่ง แฟ้ม
2. เลือกเลือก สมุดงานเปล่า ก็จะได้สมุดงานขึ้นมา5. การบันทึกเอกสารโปรแกรม Microsoft Excel

1. เลือกคำสั่ง แฟ้ม
2. เลือกที่ บันทึกเป็น
3. เปลี่ยนชื่อ ชื่อแฟ้ม
4. เลือก บันทึกเป็นชนิด
5. กดปุ่ม บันทึก6. วีดีโอประกอบการเรียนการสอน