Get Adobe Flash player

วิชา เทคโนโลยี 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12

                                                             


1. การสร้างตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน

ให้นักเรียนพิมพ์ ตารางสรุปรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน ลงในโปรแกรม Microsoft Excel ตามตัวอย่าง

2. การหาผลรวมรายรับ

1. คลิกเลือกที่ Cell C12
2. ใส่สูตรการหาผลรวม =SUM(C4:C11)


3. การหาผลรวมรายจ่าย

1. คลิกเลือกที่ Cell D12
2. ใส่สูตรการหาผลรวม =SUM(D4:D11)


4. การหาผลรวมสรุปค่าใช้จ่าย

1. คลิกเลือกที่ Cell D13
2. ใส่สูตรลบสรุปค่าใช้จ่าย =C12-D125. วีดีโอประกอบการเรียนการสอน