Get Adobe Flash player

วิชา เทคโนโลยี 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13

                                                       


1. การเตรียมข้อมูลก่อนจากสร้างคอลัมน์

ให้นักเรียนพิมพ์ข้อมูล ยอดขายสินค้า ประกอบไปด้วยรายการสินค้า,ปี,จำนวนสินค้าที่ขายได้ในแต่ละปี


2. การสร้างคอลัมน์

1. เลือกที่คำสั่งเมนู แทรก
2. กำหนดข้อมูลที่ต้องการโดยการกดปุ่ม Shift ค้างและเลือก
3. เลือก คอลัมน์สองมิติ


4. เลือก คอลัมน์ แล้วคลิกเมาส์ขวา
5. คลิกที่คำสั่ง เลือกข้อมูล

6. คลิกเลือกปุ่ม แก้ไข


7. เลือกปีที่ต้องการแก้ไข
8. คลิกที่ปุ่ม ตกลง


9. คลิกที่ปุ่ม ตกลง

ได้คอลัมน์ที่ต้องการ นักเรียนก็สามารถปรับเปลี่ยนสี ได้ตามที่ต้องการ


3. การสร้างวงกลม

1. เลือกที่คำสั่งเมนู แทรก
2. กำหนดข้อมูลที่ต้องการโดยการกดปุ่ม Shift ค้างและเลือก
3. เลือก Ribbon วงกลม
4. เลือก วงกลมสามมิติ


ได้วงกลมที่ต้องการ นักเรียนก็สามารถปรับเปลี่ยนสี ได้ตามที่ต้องการ

จากนั้นให้นักเรียนปรับยอดขายประจำปีจากเลข 1,2,3,4 ให้เป็น 2557,2558,2559,2560 เช่นเดียวกับการสร้างคอลัมน์
ในขั้นตอนด้านบน


4. วีดีโอประกอบการเรียนการสอน