Get Adobe Flash player

วิชา เทคโนโลยี 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14

                                                        


1. การเตรียมข้อมูลก่อนการสร้างเกม

ให้นักเรียนพิมพ์ข้อมูล เกมปริศนา ตามตัวอย่างที่กำหนด


2. การสร้างเกมเลขปริศนา

ในช่อง Cell G3 ให้นักเรียนพิมพ์ =if(D3=5,1,0) แล้วกด Enter

ในช่อง Cell G5 ให้นักเรียนพิมพ์ =if(C5=2,1,0) แล้วกด Enter

ในช่อง Cell G7 ให้นักเรียนพิมพ์ =if(E7=3,1,0) แล้วกด Enter


3. การรวมคะแนนเกมเลขปริศนา

ในช่อง Cell F10 ให้นักเรียนพิมพ์ =sum (G3,G5,G7) แล้วกด Enterในช่อง Cell F11 ให้นักเรียนพิมพ์ =If(F10>=2,”ผ่าน”,if(F10<=1,”ไม่ผ่าน”)) แล้วกด Enter


 4. วีดีโอประกอบการเรียนการสอน