Get Adobe Flash player

วิชา เทคโนโลยี 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17

                                                              


1. การใส่การเคลื่อนไหวให้กับข้อความ

1. ไปที่คำสั่งเมนู ภาพเคลื่อนไหว
2. เลือกข้อความที่ต้องการ
3. (หากต้องการเลือกการเคลื่อนไหวอื่นให้เลือก)


2. การใส่การเคลื่อนไหวให้กับรูปภาพ

1. ไปที่คำสั่งเมนู ภาพเคลื่อนไหว
2. เลือกรูปภาพที่ต้องการ
3. (หากต้องการเลือกการเคลื่อนไหวอื่นให้เลือก)


3. การใส่การเคลื่อนไหวในการเปลี่ยนหน้า

1. ไปที่คำสั่งเมนู การเปลี่ยน
2. เลือกการเปลี่ยนหน้าที่ต้องการ


4. วีดีโอประกอบการเรียนการสอน