Get Adobe Flash player

วิชา เทคโนโลยี 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

                                                           

                                   

1. ความหมายของโปรแกรม Microsoft Word

           โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) เป็นโปรแกรมประมวลผลคำแบบพิเศษที่ช่วยให้สร้างเอกสาร
แบบมืออาชีพ มีประสิทธิภาพประหยัด เช่น เหมาะกับงานด้านการพิมพ์เอกสารทุกชนิด สามารถพิมพ์เอกสารออกมาเป็นชุด ๆ
ซึ่งเอกสารอาจเป็นจดหมาย บันทึกข้อความ รายงาน บทความ ประวัติย่อ และยังสามารถตรวจสอบ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง
ความถูกต้องในการพิมพ์เอกสารได้อย่างง่ายดาย สามารถตรวจสอบ สะกดคำ และหลักไวยากรณ์ เพิ่มตาราง เพิ่มกราฟิก
ในเอกสารได้หรือเพิ่มเติมข้อมูลได้ตลอดเวลา สามารถใช้งานในลักษณะของการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
(Desktop Publishing) สร้างโบชัวร์ (Brochures) สร้างงานด้านสื่อโฆษณา (Advertisements) และจดหมายข่าว
(Newsletters) เป็นต้น


2. ประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft Word

        1. สามารถพิมพ์และแก้ไขเอกสาร
         2. สามารถลบ โยกย้าย และสำเนาข้อความ
         3. สามารถพิมพ์ตัวอักษรประเภทต่าง ๆ 
         4. สามารถขยายขนาดตัวอักษร
         5. สามารถจัดตัวอักษรให้เป็นตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นใต้ได้
         6. สามารถใส่เครื่องหมายและตัวเลขลำดับหน้าหัวข้อ
         7. สามารถแบ่งคอลัมน์
         8. สามารถตีกรอบและแรเงา
         9. สามารถตรวจการสะกดและแก้ไขให้ถูกต้อง
       10. สามารถค้นหาและเปลี่ยนแปลงข้อความที่พิมพ์ผิด
       11. สามารถจัดข้อความในเอกสารให้พิมพ์ชิดซ้าย ชิดขวาและกึ่งกลางบรรทัด
       12. สามารถใส่รูปภาพในเอกสาร
       13. สามารถประดิษฐ์ตัวอักษร
       14. สามารถพิมพ์ตาราง
       15. สามารถพิมพ์จดหมายเวียน ซองจดหมายและป้ายผนึก


3. วิธีเรียกใช้งานโปรแกรม Microsoft Word

                                          


4. ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word

   

1. แท็บเครื่องมือด่วน (Quick Access Toolbar) เป็นแถบเครื่องมือเพื่อให้สามารถเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
ผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มปุ่มคำสั่งที่ใช้งานบ่อย ๆ ไว้ที่แถบนี้ได้ด้วย

                                                                   

2. ชื่อแฟ้มและโปรแกรม (Title Bar) เป็นส่วนที่แสดงชื่อของโปรแกรมและชื่อไฟล์เอกสารที่เรากำลังใช้งานอยู่
                             

3.  แท็บคำสั่ง (Menu Bar) เป็นเมนูคำสั่งหลักของโปรแกรมซึ่งแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน
 
4. แถบ Ribbon เป็นแถบที่รวบรวมคำสั่งต่างๆ ของเมนูหรือทูลบาร์เพื่อให้ผู้ใช้เลือกใช้งานง่ายขึ้น

                          
5. แบบอักษร (Font) เป็นแท็บกำหนดรูปแบบและลักษณะพิเศษให้กับตัวอักษรและข้อความ
         

6. แถบไม้บรรทัด (Ruler) เป็นแถบแสดงมุมมองไม้บรรทัด
   
7. ปุ่มปิด เปิด ไม้บรรทัด เป็นทางลัดสำหรับการเปิด/ปิด มุมมองไม้บรรทัด
                                                            

8. เคอร์เซอร์แสดงตำแหน่งพิมพ์ (Cursor) ตัวกะพริบเล็กๆ บนจอภาพ ทำหน้าที่บอกให้เราทราบว่าตัวอักขระ
ที่เราจะป้อนตัวต่อไปปรากฏอยู่ที่ใด
                                                           

9. แท็บเลื่อน (Scroll Bar) แถบสี่เหลี่ยมยาวที่อยู่ริมขวาสุดของโปรแกรมใช้สำหรับเลื่อนดูข้อความบนจอภาพขึ้นหรือลง
แนวตั้งหรือแนวนอนได้

                                                         
10.  มุมมอง ย่อ/ขยาย (View Bar) แสดงมุมมองในเอกสารแบบต่างๆ
                                                  

11. แท็บสถานะ (Status Bar) แสดงสถานะการทำงานปัจจุบันบนหน้าจอ

                                              

 

5. การใช้ Ribbon ใน Microsoft Word 2010

            Ribbon คือ ฟังก์ชันการทำงานถูกจัดประเภทด้วยแท็บของ Menu bar ยกตัวอย่าง ถ้าต้องการ
เปลี่ยนแบบอักษรหรือย่อหน้า ให้ไปเลือกใช้แท็บ หน้าแรก ถ้าคุณแทรกรูปภาพหรือตาราง ให้ใช้แท็บ
แทรก เป็นต้น ทั้งนี้จะขึ้นอยู่
                        

 

6. วีดีโอประกอบการเรียนการสอน