Get Adobe Flash player

วิชา เทคโนโลยี 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4

                                                     


1. การสร้างตาราง
         1. เลือกที่เมนู แทรก 
         2. เลือก ตาราง
         3. จะปรากฏตารางอัตโนมัติ
         4. แทรกตาราง... 
         5. วาดตาราง
         6. กระดาษคำนวณ Excel
         7. ตารางด่วน

                                                      }

2. วีดีโอประกอบการเรียนการสอน