Get Adobe Flash player

วิชา เทคโนโลยี 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5

                                                     


1. ความหมายของรายงาน
              รายงาน (Report) หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่เรียบเรียงขึ้นจากสารสนเทศที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า การทดลอง
การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ และนำสารสนเทศ
ดังกล่าวมาประเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้ถูกต้องตามแบบแผนที่กำหนด
อาจศึกษาค้นคว้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยวิธีใดวิธีหนึ่งที่ผู้เรียนสนใจ หรือเป็นเรื่องที่ผู้สอนกำหนดให้ศึกษาค้นคว้ารายงาน
เป็นกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งของการศึกษาในปัจจุบัน และถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการศึกษา การทำรายงาน
อาจทำเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มก็ได้ ความยาวของรายงานขึ้นอยู่กับขอบเขตของหัวข้อรายงาน และระยะเวลา
ในการทำรายงาน

                                                                                    

2. องค์ประกอบของการเขียนรายงาน

             1. ปกนอก
             2. ปกรอง (กระดาษเปล่าสีขาว)
             3. ปกใน (เหมือนปกนอกทุกประการแต่ใช้กระดาษขาว)
             4. คำนำ
             5. สารบัญ
             6. เนื้อหา
             7. บรรณานุกรม หรือแหล่งอ้างอิง
             8. ภาคผนวก (ในที่นี้ให้รอคำสั่งจากครูว่าจะให้ใส่อะไรในภาคผนวก)
             9. ปกรองหลัง (กระดาษเปล่าสีขาว)
           10. ปกหลัง

 

1. ปกนอก (Cover หรือ Binding)

             ส่วนที่เป็นปกหุ้มรายงานประกอบด้วยปกหน้า สัน และปกหลัง ควรเป็นกระดาษแข็งพอสมควรสีสันเหมาะสมกับเนื้อหา
หรืออาจใช้ปกของแต่ละสถาบันการศึกษาซึ่งได้จัดทำสำเร็จไว้แล้วก็ได้ อาจมีภาพหรือไม่ก็ได้ถ้ามีภาพควรให้สอดคล้อง
กับเนื้อเรื่อง การจัดวางรูปแบบควรจัดให้สวยงามเหมาะสม ปัจจุบันการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ทาให้สามารถออกแบบปก
ให้สวยงามได้อย่างสะดวกง่ายดาย

              การจัดระยะขอบ หรือจัดกั้นหน้า - กั้นหลัง
              กั้นหน้า ระยะขอบเท่ากับ 3.81 cm
              กั้นหลัง ระยะขอบเท่ากับ 2.5 cm
              ขอบบน ระยะขอบเท่ากับ 3.81 cm
              ขอบล่าง ระยะขอบเท่ากับ 2.5 cm

                                             

รูปแบบของปก ประกอบด้วยข้อความ  4  ส่วน

            ส่วนที่  1  คือ ชื่อเรื่องรายงาน 
            ส่วนที่  2  คือ ชื่อผู้จัดทำรายงาน
            ส่วนที่  3  คือ เสนอใคร
            ส่วนที่  4  คือ บอกถึงรายงานฉบับนี้เป็นของวิชาอะไร ภาคเรียนและปีการศึกษาใด โรงเรียนอะไร

หมายเหตุ ข้อความทั้ง 4  ส่วน ให้มีการเว้นระยะห่างของแต่ละส่วนให้เท่า ๆ กันข้อความส่วนที่ 1  อาจมีขนาดอักษรที่ใหญ่กว่า
ข้อความส่วนอื่น ๆ ก็ได้ ข้อความในส่วนที่ 2 – 3  ควรใช้ขนาดอักษรที่เท่ากัน สำหรับข้อความในส่วนที่ 4  ขนาดอักษรอาจมี
ขนาดเท่ากับส่วนที่ 2 และ 3  หรืออาจจำเป็นต้องมีขนาดอักษรที่เล็กกว่าส่วน 2 – 3  เล็กน้อย  

               

2. หน้ารอง (เป็นกระดาษเปล่าที่ขาว)

3. หน้าปกใน (Title Page)​

            อยู่ต่อจากปกนอกและมีข้อความเช่นเดียวกับปกนอก ชื่อเรื่องของรายงานพิมพ์อยู่ตรงกึ่งกลางของหน้ากระดาษ
โดยให้ห่างจากขอบบนประมาณ 3.81 เซนติเมตร และห่างจากขอบกระดาษซ้ายและขวาเท่าๆ กัน ถ้าชื่อเรื่องยาวแบ่งเป็นสอง
-สามบรรทัด ตามความเหมาะสม ชื่อผู้เขียนรายงานโดยทั่วไปเขียนเฉพาะชื่อและนามสกุลไม่ต้องเขียนคานาหน้านาม เช่น
นาย นาง นางสาวยกเว้นในกรณีที่ผู้เขียนมียศหรือบรรดาศักดิ์ เช่น ม.ร.ว ม.ล. หรือ ร.ต.ท. ฯลฯ ให้ใส่ไว้ด้วยใต้ชื่อผู้เขียนควร
ใส่เลขประจำตัวหรือรหัสประจำตัวนักศึกษาด้วย ตำแหน่งของชื่อผู้เขียนคือตรงกลางหน้ากระดาษ เว้นระยะจากขอบกระดาษ
ซ้ายและขวาเท่า ๆ กันและอยู่ห่างจากข้อความส่วนบนและส่วนล่างของหน้ากระดาษเป็นระยะพอ ๆ กัน ในกรณีที่มีผู้เขียน
หลายคนให้เขียนชื่อทุกคนเรียงตามลำดับอักษร และใส่รหัสประจำตัวไว้ต่อจากชื่อในบรรทัดเดียวกัน ส่วนข้อความที่แจ้งว่า
เป็นรายงานการค้นคว้าประกอบรายวิชาใด สถาบันศึกษาใด ภาคเรียนและปีการศึกษาใด จัดพิมพ์ไว้ส่วนท้ายของหน้ากระดาษ
โดยให้บรรทัดสุดท้ายอยู่ห่างจากขอบล่างประมาณ 2.54 เซนติเมตร  

4. คำนำ (Preface)​ ​
             คำนำ (Preface)​ คือ ส่วนที่กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของรายงานเรื่องนั้น รวมทั้งความสำคัญและขอบเขตของเนื้อหา
นอกจากนั้นยังอาจกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนช่วยเหลือในการจัดทำ จนสำเร็จด้วยดี คำนำอาจมีเพียงย่อหน้าเดียว สอง หรือ
สามย่อหน้าก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเนื้อหา คำนำไม่ควรเขียนยาวเกินไป ให้พิมพ์คำว่า “คำนำ” ไว้กลางหน้ากระดาษ
ไม่ขีดเส้นใต้ห่างจากขอบบน 5.08 เซนติเมตร แล้วพิมพ์ข้อความในบรรทัดถัดลงมา เมื่อจบข้อความแล้วให้ลงชื่อ นามสกุล
ของผู้เขียน ถ้าทำงานเป็นกลุ่มให้ลงคำว่า “คณะผู้จัดทำ” และลงวันที่ เดือน (เขียนเต็มไม่เขียนย่อ) ปี (ไม่ต้องมีคำว่า พ.ศ.)
กำกับไว้ด้วย
        

5. สารบัญ


6. เนื้อหา

7. บรรณานุกรมหรือแหล่งอ้างอิง
    
   

                                                                                           ขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ www.trcn.ac.th
                           
                            

8. ภาคผนวก (Appendix)

            ภาคผนวก เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือหรืองานเขียนที่นำมาจัดไว้ตอนท้ายเนื้อเรื่องของหนังสือหรือหรือสิ่งพิมพ์ ส่วนที่
นำมาจัดไว้ในภาคผนวกนี้ ได้แก่ ตารางสถิติ แผนที่ รายชื่อ หรือคำอธิบายที่ยาวเกินกว่าจะรวมไว้ในเนื้อหาหรือในรายการ
เชิงอรรถของหนังสือ รายการในภาคผนวกนี้เป็นส่วนที่นำมาเสริมเนื้อหาของหนังสือให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยทั่วไปภาคผนวก
จะปรากฏอยู่ตอนท้ายของเนื้อเรื่อง ตามด้วย
หมายเหตุ อภิธานศัพท์ บรรณานุกรม และดัชนี ถ้ารายการในภาคผนวกนี้
มีความสำคัญพอ บรรณารักษ์ผู้ทำบัตร


3. วีดีโอประกอบการเรียนการสอน