Get Adobe Flash player

วิชา เทคโนโลยี 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

                                                        

1. การเตรียมเอกสารก่อนสร้างแผ่นพับ

1. คลิกเลือกไปที่ สร้าง

2. คลิกเลือก แผ่นพับ

3. คลิกเลือกรูปแบบแผ่นพับที่ต้องการ
4. คลิกเลือก แบบชุดสี
5. คลิกปุ่ม สร้าง


2. การเลือกชุดรูปแบบสีที่ต้องการ

1. คลิกเลือกเมนู ออกแบบหน้า
2. คลิกเลือกชุดแบบสีที่ต้องการ


3. วีดีโอประกอบการเรียนการสอน