Get Adobe Flash player

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

             


1. หลักการสร้างงานกราฟิก

           
ก่อนอื่นเราต้องทำการวางแนวทางของชิ้นงานก่อนว่าจะนำเสนอเรื่องอะไร  ใช้สี  ภาพ และข้อความอะไร
จะทำให้ทราบถึงแนวทางการสร้างชิ้นงานกันต่อ  ซึ่งอาจจะไม่ตายตัวเสมอไปแต่ก็พอเป็นแนวทางสรุปโดยรวมได้ดังนี้
           
1. การกำหนดพื้นหลังของภาพ เป็นการกำหนดภาพหรือสีพื้นหลัง โดยภาพหรือสีพื้นหลังที่ใช้นั้นควร
มีโทนสีให้อารมณ์และสื่อความหมายได้ถูกต้องตามจุดประสงค์ของชิ้นงาน
           
2. การเลือกพื้นที่ภาพที่ใช้งาน เป็นการตัด  หรือคัดลอกบางส่วนของภาพต่างๆ  ที่เราจะนำมาใช้ในชิ้นงานของเรา
           
3. การจัดวางภาพให้เหมาะสม การนำภาพส่วนประกอบมารวมกันเป็นชิ้นงาน  อาจมีบางภาพที่มีขนาดและ
มุมการจัดวางไม่ลงตัว  เราก็สามารถขยาย  หมุน  และบิดภาพให้เข้ากัน
           
4. การใส่ข้อความ เป็นการใส่ข้อความที่เป็นชื่อเรื่อง  หรือคำบรรยายต่างๆ เข้าไปตกแต่งเพิ่มเติม
           
5. การนำภาพส่วนประกอบมาจัดซ้อนกันการนำภาพส่วนประกอบที่เลือกไว้มาทำการซ้อนกัน  โดยบางส่วน
อาจจะอยู่ด้านบน  หรือด้านล่างตามจุดประสงค์ที่วางไว้
           
6. ตกแต่งทุกส่วนประกอบเข้ากันอย่างกลมกลืน สุดท้ายจะพิจารณาภาพรวมชิ้นงานที่ได้  และปรับแต่งรายละเอียด
ของภาพประกอบแต่ละส่วนให้ดูกลมกลืนกัน  เพื่อให้ได้ผลงานที่สวยงาม

 
2. คอมพิวเตอร์กราฟิกกราฟิก

           กราฟิก (Graphic) มักเขียนผิดเป็น กราฟิกส์ กราฟฟิกส์ กราฟฟิก คำว่า “กราฟิก” มาจาก ภาษากรีก
ซึ่งหมายถึง การวาดเขียน (Graphikos) และการเขียน (Graphein) ต่อมามีผู้ให้ ความหมายของคำว่า “กราฟิก”
ไว้หลายประการซึ่งสรุปได้ ดังนี้

           กราฟิก หมายถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งใช้สื่อความหมายด้วยเส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย กราฟ แผนภูมิ
การ์ตูน ฯลฯ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายข้อมูลได้ถูกต้องตรงตามที่ผู้สื่อสาร ต้องการ

           คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ โดยใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดการ ยกตัวอย่างเช่น การทำ Image Retouching ภาพ คนแก่ให้มีวัยที่เด็กขึ้น
การสร้างภาพตามจินตนาการและการใช้ภาพกราฟิก ในการนำเสนอ ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้สามารถสื่อความหมาย
ได้ตรงตามที่ผู้สื่อสารต้องการและน่าสนใจยิ่งขึ้น ด้วยกราฟ แผนภูมิ แผนภาพ เป็นตประเภทของภาพกราฟิก

           ภาพกราฟิกแบบ 2 มิติ เป็นภาพที่พบเห็นโดยทั่วไป เช่น ภาพถ่าย รูปวาด ภาพลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ
รวมถึงการ์ตูนต่าง ๆ ในโทรทัศน์ ตัวอย่างเช่น การ์ตูนเรื่องพิภพยมราช ชินจัง และโดเรมอน เป็นต้น ซึ่งการ์ตูน

จะเป็นภาพกราฟิกเคลื่อนไหว(Animation) โดยจะมีกระบวนการสร้างที่ซับซ้อนกว่าภาพปกติ
     
                            แหล่งที่มา : www.lynda.com                      แหล่งที่มา :www.youtube.com/watch?v=lMTAA9yewpk

           ภาพกราฟิกแบบ 3 มิติ เป็นภาพกราฟิกที่ใช้โปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติ โดยเฉพาะ เช่น โปรแกรม
3 D’s
Max , โปรแกรม Maya เป็นต้น ซึ่งทำให้ได้ภาพมีสีและแสงเงาเหมือนจริง เหมาะกับงานด้านสถาปัตย์
และการออกแบบต่างๆ รวมถึงการสร้างเป็นภาพยนตร์การ์ตูน หรือโฆษณาสินค้าต่าง ๆ เช่น การ์ตูนเรื่อง Nemo The Bug

และ ปังปอนด์แอนิเมชัน เป็นต้น
       
                                                              แหล่งที่มา : www.cartoontoanimation.blogspot.com


3. ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์กราฟิก

           ในปี ค.ศ. 1940 คอมพิวเตอร์จะแสดงภาพกราฟิกโดยใช้เครื่องพิมพ์ โดยรูปภาพที่ได้จะเป็นภาพ
ที่เกิดจาก
การใช้ตัวอักษรมาประกอบกัน
           ในปี ค.ศ. 1950 สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาซูเซสต์ (Massachusetts Institue Technology : MIT)
ได้พัฒนาคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีหลอดภาพ CRT(Cathode Ray Tube) เป็นส่วนแสดงผลแทนเครื่องพิมพ์ เนื่องจาก

มีความต้องการที่จะให้การติดต่อระหว่างผู้ใช้กับ เครื่องคอมพิวเตอรมีความเร็วยิ่งขึ้น
           ในปี ค.ศ. 1950 ระบบ SAGE (Semi - Automatic Ground Environment)ของกองทัพอากาศ สหรัฐอเมริกา
สามารถแปลงสัญญาณจากเรดาร์ให้เป็นภาพบนจอคอมพิวเตอร์ได้ ระบบนี้เป็นระบบกราฟิก เครื่องแรก

ที่ใช้ปากกาแสง (Light Pen : เป็นอุปกรณ์สำหรับรับข้อมูลชนิดหนึ่ง)สำหรับการเลือกสัญลักษณ์ บนจอภาพได้
           ในปี ค.ศ. 1950 - 1960 มีการทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมาก ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นต้นแบบ
ของระบบคอมพิวเตอร์กราฟิกสมัยใหม่

 
4. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กราฟิก

           1. ใช้แสดงผลงานด้วยภาพแทนการแสดงด้วยข้อความ ซึ่งช่วยให้เข้าใจได้ง่าย และน่าสนใจมากกว่า
           2. ใช้แสดงแผนที่ แผนผัง และภาพของสิ่งต่างๆ ซึ่งภาพเหล่านี้ไม่สามารถแสดงในลักษณะอื่นได้
           3. ใช้ในการออกแบทางด้านต่างๆ เช่น ออกแบบบ้าน รถยนต์ เครื่องจักร เครื่องแต่งกาย การแต่งหน้า
           4. ได้มีการนำคอมพิวเตอร์กราฟิกมาช่วยทางการด้านเรียนการสอน โดยเฉพาะในวิชาที่ต้องใช้ภาพ
           5. คอมพิวเตอร์กราฟิกถูกนำมาใช้ในการจำลองสถานการณ์เพื่อหาคำตอบว่า ถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้
               แล้วจะเกิดอะไรขึ้น
           6. คอมพิวเตอร์กราฟิกสามารถนำมาสร้างภาพนิ่ง ภาพสไลด์ ภาพยนต์ และรายการวิดีโอ
           7. คอมพิวเตอร์กราฟิกที่มีผู้รู้จัก และนิยมใช้กันมากคงจะได้แก่ เกมส์คอมพิวเตอร์


5. หลักการออกแบบกราฟฟิก

หลักการดำเนินงานและการวางแผนขั้นต้นของการออกแบบกราฟฟิกมีดังนี้
           1 วัตถุประสงค์เพื่ออะไร ผู้ออกแบบต้องรู้ว่า จะบอกกล่าว เรื่องราวข่าวสารอะไรแก่ผู้รับรู้บ้าง เช่น ทฤษฎี
หรือหลักการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ผู้ออกแบบต้องรู้วิธีการนำเสนอ (Presentation) ที่ดีและเหมาะสม
กับเรื่องราวเหล่านั้นว่ามีเป้าหมายของการออกแบบเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด เช่น เพื่อแนะนำ เผยแพร่ เพื่อให้ความรู้
หรือความบันเทิงเป็นต้น

           2 กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร แบ่งเป็นเพศ ชาย หญิง ่หรือบุคคลทั่วไป มีช่วงอายุเท่าใด นิสิตนักศึกษาหรือเฉพาะกลุ่ม
สนใจ ข่าวสารที่ให้มีระดับความยาก-ง่าย หรือมีความเป็นสากลหรือไม่ เฉพาะคนในประเทศหรือชาวต่างชาติ

ซึ่งผู้ออกแบบจำเป็นจะต้องรู้และเข้าใจเพื่อวางแผน ดำเนินการกับข่าวสาร ออกแบบ และการนำเสนอให้ตรงจุด
กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้ถูกต้อง

           3 สิ่งที่ต้องการบอกคืออะไร หมายถึง วิธีการที่จะสื่อความหมายกับผู้รับรู้หรือกลุ่มเป้าหมาย และถ้าที่มีการกำหนด
กลุ่มเป้าหมายไว้ล่วงหน้า ชัดเจนแล้วก็จะทำให้ผู้ออกแบบมีความสะดวกในการที่จะบอกหรือสื่อความหมาย

ได้ง่ายขึ้น เช่น การเลือกใช้สัญลักษณ์ เครื่องหมาย และภาพประกอบต่าง ๆสื่อแทนคำศัพท์ ข้อความที่เป็นนามธรรม
ได้ตรงตามระดับความสามารถในการรับรู้ของผู้รับ จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในความหมายของข่าวสารนั้น ๆ

จำได้ในเวลาอันรวดเร็วและจดจำไว้ตลอดไป
           4 นำเสนอข่าวสารด้วยสื่อใด แบบใด ผู้ออกแบบต้องมีความรู้เกี่ยวกับประเภทของสื่อ ศักยภาพของสื่อชนิดต่าง ๆ
คำนึงถึงการเลือกใช้สื่อในการนำเสนอข่าวสารเป็นรูปแบบใด จึงจะได้ผลดีมีความเหมาะสมกับข่าวสาร และผู้ออกแบบ
ควรจะใช้วิธีการจัดการกับข่าวสารนั้น อย่างไร จึงจะสามารถโน้มน้าวจิตใจและสื่อความหมายต่อผู้รับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เช่น โปสเตอร์ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
การออกแบบกราฟิก ส่วนใหญ่เป็นวิธีการ
ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกถึงการสื่อความหมายในลักษณะของตัวอักษรและภาพในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสื่อสาร
ทางทัศนสัญลักษณ์ (Visual form) ดังนั้นในการออกแบบ
จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้เกี่ยว การมองเห็นและ
จิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
1. หลักการออกแบบกราฟฟิก. Mr.k. 2009.

    [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://mr-designss.blogspot.com/2009/08/principle-of-graphic-design.html
    (20 สิงหาคม 2560).
2. หลักการสร้างงานกราฟิก ครูอ้อ ลิ้มเฉลิม. 2550. 

   [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/aor_l/gimp/unit2/unit2_graphic.html
   (20 สิงหาคม 2560).
3. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กราฟิก. ครูอ้อ ลิ้มเฉลิม. 2550. 

   [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/aor_l/gimp/unit2/unit2_graphic.html
   (20 สิงหาคม 2560).