Get Adobe Flash player

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6

                                            

1. ส่วนประกอบของ Layers
        

2. การสร้าง Layers ใหม่


        วิธีที่1. สร้าง Layers ใหม่ขึ้นมาซ้อน Layers ที่มีอยู่แล้ว โดยคลิกปุ่ม Layers ที่สร้างใหม่
                  จะมีชื่อเป็น 
layers1, layers2 ตามลำดับ

        วิธีที่ 2.สร้างLayers ด้วยการcopyและวางภาพ ซึ่ง Layers ใหม่ที่สร้างขึ้นมาจะถูกวางด้านบน Layers ที่เลือก


3. การเลือก Layers 
ใช้งาน

       

        วิธีที่ 1. เลือก Layers เดียว ทำได้โดยคลิกเลือก Layers นั้นๆ
        วิธีที่ 2. เลือกหลายLayersที่อยู่ติดกัน โดยคลิก Layers แรก จากนั้นกดแป้น Shift ค้างไว้แล้วคลิกที่ Layers สุดท้าย
        วิธีที่ 3. เลือกหลาย Layers ที่ไม่ได้อยู่ติดกัน ทำได้โดยกดแป้น Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกเลือก Layers ที่ต้องการ

 
4. การลบ Layers
        
        วิธีที่ 1. คลิกเลือก Layers ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  ให้คลิกปุ่ม Yes เพื่อยืนยันการลบ
        วิธีที่ 2. คลิกเลือก Layers ที่ต้องการลบแล้วลากเมาส์ไปทับปุ่ม Layers จะถูกลบทันทีโดยไม่ถามความต้องการลบ

 
5. การเปลี่ยนชื่อ Layers
       
                       ดับเบิลคลิกบนชื่อของ Layers ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ จากนั้นพิมพ์ชื่อใหม่แล้วกดแป้น Enter

6. การเปลี่ยนลำดับ Layers
           

        การเปลี่ยนลำดับการแสดงของ Layers จะส่งให้ภาพบน Layers เปลี่ยนแปลงไปด้วย เนื่องจากภาพ Layers
ชั้นบนสุดจะบังภาพ Layers ที่อยู่ชั้นล่างไปตามลำดับ สามารถเปลี่ยนลำดับของ Layers ใหม่ได้ โดย
คลิกเลือก Layers
ที่ต้องการเปลี่ยนลำดับ จากนั้นลากไปยังตำแหน่งใหม่ ลากวางก่อนหรือหลัง Layers ที่ต้องการได้

7. การซ่อนและแสดง Layers
         
การซ่อนภาพบน Layers เป็นวิธีสร้างความสะดวกในการแก้ไข Layers ที่ถูกบัง ทำได้โดยคลิกที่  หน้า Layers
แต่หากต้องแสดงภาพบน Layers เหมือนเดิมก็สามารถทำได้โดยคลิกช่องหน้า Layers


8. การล็อคและปลดล็อค Layers
                                            

       คำสั่ง Lock เป็นชุดคำสั่งที่ใช้สำหรับล็อค Layers เพื่อไม่ให้มีการแก้ไขภาพบน Layers นั้น ๆ
ได้จนกว่าจะปลดล็อคคำสั่ง 
Lock มีอยู่ด้วยกัน 4 รูปแบบ 
       1. Lock transparent ล็อคไม่ให้แก้ไขเกินขอบเขต
       2. Lock image ล็อคไม่ให้แก้ไขแต่เคลื่อนย้ายได้
       3. Lock position ล็อคไม่ให้เคลื่อนย้ายตำแหน่ง
       
4. Lock all ล็อคไม่ให้แก้ไขบน Layers

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
การใช้งานเลเยอร์ (LAYERS). คุณครูศราวุธ ปะทะโก. 2015 .

[ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://bps.in.th/kruoil/en/bbb/12-layers
(20 สิงหาคม 2560).