Get Adobe Flash player

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9

                                                               

1. สาระสำคัญ

         การสร้างงานหรือสร้างภาพในโปรแกรม Photoshop ต้องใช้เครื่องมือใน Toolbox มาใช้งานและหลักการ
ในการใช้สีหรือการทำงานกับ Palette ต่าง ๆ  อีกทั้งคำสั่งจากเมนูบาร์ซึ่งรวบรวมไว้สำหรับในการสร้างงาน
หลังจากสร้างเสร็จแล้วเราสามารถบันทึกข้อมูลรูปภาพหรือว่าตัวอักษร เพื่อว่าสามารถเรียกดูข้อมูลของแฟ้มที่บันทึก
ไว้มาใช้งานหรือแก้ไขตกแต่งภาพในโอกาสต่อไปได้ 


2. ตัวอย่างผลงาน

 


3. ขั้นตอนและวิธีการสร้างชิ้นงาน

         ให้นักเรียนศึกษาลำดับขั้นตอนกระบวนการแต่งหน้าสวยด้วยช่างแต่งหน้าดิจิตอลจากคลิปวิดีโอ  


ดาวน์โหลดข้อมูลประกอบการเรียนการสอน