Get Adobe Flash player

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ให้นักเรียนศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติจากคลิปวีดีโอ

หัวข้อบทเรียน
           1. การตั้งค่าพื้นที่การทำงาน
           2. การวาดเส้นรูปแบบต่าง ๆ
           3. การเทสีลงในพื้นที่วัตถุ
           4. การปรับแต่งและแก้ไขกรณีเทสีไม่ได้

           ในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงเครื่องมือวาดรูปต่าง ๆ ใน Flash ซึ่งเมื่อคลิกเลือกเครื่องมือใดเพื่อวาดรูปทรง ให้สังเกตใน Properties ของเครื่องมือนั้นจะปรากฏคุณสมบัติของเส้นและสีพื้นให้เรากำหนดเพิ่มเติมได้ ดังนี้ จากตัวอย่างใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Oval Tool

ใน Properties มีรายละเอียดที่เรากำหนดไว้ก่อนวาภาพดังนี้
           1. เลือกสีของเส้นขอบ
           2. เลือกสีของเลือกสีของพื้นรูป
           3. เลือกความหนาของเส้นขอบ
           4. เลือกรูปแบบของเส้น

 
จากจานสีที่เราเลือกใช้งานข้างต้นเป็นสีมาตรฐานที่โปรแกรมกำหนดมา แต่หากเราต้องการผสมสีด้วยตัวเองก็ทำได้ เช่นกันโดยวิธีการดังนี้

           1. เลือกจานสี
           2. เลือกสีที่ต้องการ
           3. หรือเลือกสีจากสีที่เราผสมด้วยตนเอง

           นำเครื่องมือ selection tool หรือลูกศรสีดำไปคลิกบริเวณขอบของวัตถุ

           เลือกสีของเส้นขอบที่หน้าต่าง Prorerties

           สามารถกำหนดความหนาของเส้นขอบที่หน้าต่าง Prorerties เช่นเดียวกัน

           หรือใช้เครื่องมือ Ink Bottle Tool ในการลงสีเส้นขอบ ทำได้โดย การคลิกเลือกเครื่องมือจากนั้นเลือกสีที่ต้องการ แล้วนำไปเทลงบริเวณเส้นขอบที่ต้องการ

 

           หากเราต้องการปรับแต่งรายละเอียดของ object บนสเตจ เราจะต้องเลือก object นั้นๆเสียก่อนโดยใน Flash มีเครื่องมือหลากหลายในการเลือก object ได้อย่างสะดวก ซึ่งเราจะเลือกเฉพาะบางส่วนของ object เลือก object เดียวหรือเลือกเป็นกลุ่ม object ก็ได้
สำหรับการเลือกหนึ่ง object นั้นเราสามารถเลือกเฉพาะเส้นขอบของ object เลือกเฉพาะพื้นที่ object ภายใน หรือเลือกทั้ง object ก็ได้ โดยเมื่อเลือก object แล้ว ที่ Property Inspector จะแสดงคุณสมบัติของ object ที่เลือกให้เราปรับแต่งได้ สำหรับเครื่องมือที่ใช้เลือก object ใน Flash ได้แก่ Selection Tool และ Lasso Tool  

           4.1 การเคลื่อนย้าย object


ใช้เครื่องมือ Selection Tool เลือก object แล้วลากเมาส์เพื่อเคลื่อนย้าย

ใช้เครื่องมือ Selection Tool เลือกที่เส้นขอบของ object แล้วลากเมาส์เพื่อเคลื่อนย้าย หากต้องการเคลื่อนย้ายเฉพาะ

             4.2 เส้นขอบ


ใช้เครื่องมือ Selection Tool เลือกคลุมทั้ง object แล้วลากเมาส์เพื่อเคลื่อนย้าย หากต้องการเคลื่อนย้ายทั้ง object

หากใช้เครื่องมือ Lasso Tool จะสามารถเลือกและเคลื่อนย้าย object ได้อย่างอิสระ

              4.3 การลบ object

การลบ object ทำได้โดยการเลือก object ที่ต้องการ ลบ จากนั้นกด Delete หรือทำการใช้เครื่องมือ Eraser Tool ในการลบ


             4.4 การคัดลอก object

           การคัดลอก object ทำได้โดยการเลือก object ที่ต้องการคัดลอก จากนั้น ไปที่คำสั่ง Edit > Dupplicate (Ctrl + D ) หรืออีกหนึ่งวิธีคือการเลือก object ที่ต้องการคัดลอก จากนั้นกดปุ่ม Alt ค้างไว้ แล้วใช้เครื่องมือ selection tool ในการลากคัดลอก object ออกมา

           กำหนดสีพื้นและสีเส้นขอบของ object ได้ที่หน้าต่าง Prorerties หรือใช้คำสั่ง window > color เพื่อเรียกหน้าต่างสี

 

ให้นักเรียนศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติจากคลิปวีดีโอ  การวาดภาพและการลงสี