Get Adobe Flash player

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

การเรียกหน้าต่างสี ทำได้โดยไปที่เมนู window > color หรือทำการกด Ctrl + Shift + F9

เมื่อกดเรียกหน้าต่างสีแล้ว จะแสดงหน้าต่างสีแบบนี้ขึ้นมา

           การไล่ระดับสี ทำโดยการคลิกเลือก object ต้องการ จากนั้นเปิดหน้าต่างสีและเลือกว่าต้องการไล่ระดับสีแบบใด โดย Linear gradient คือการไล่ระดับสีแบบเส้นตรง Radial gradient คือการไล่ระดับสีแบบวงกลม


ตัวอย่างการไล่ระดับสีแบบ Linear gradient (ซ้าย) และการไล่ระดับสีแบบ Radial gradient (ขวา)

 

เมื่อเราต้องการทำ Alpha หรืออาจจะเรียกว่า Opacity ก็ได้ คือการทำให้วัตถุจางลงจนสามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ด้านหลังได้

อันดับแรกให้เลือกวัตถุที่ต้องการ จากนั้นเปิดหน้าต่าง color ปรับค่า A ให้ต่ำลงตามความต้องการ โดยค่ายิ่งน้อย วัตถุจะยิ่งโปร่ง

ตัวอย่าง คือการปรับค่า A ให้ลดลง 50% ทำให้วัตถุมีความโปร่งจนสามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ด้านหลังได้

 

ให้นักเรียนศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติจากคลิปวีดีโอ